Good Thought In Marathi | आश्वासन | सुंदर विचार | Suvichar

0
1245
Good Thought In Marathi | आश्वासन | सुंदर विचार | Suvichar
आश्वासन-मराठी-सुविचार-सुंदर-विचार-छान-विचार-मराठी-vb-विजय-भगत

Good Thought In Marathi | आश्वासन
सुंदर विचार | Suvichar

वर्तमानातून सुख घेण्याचा प्रयत्न करा…
भविष्य खूप चतुर असतो…
तो फक्त तुम्हाला आश्वासन देतो…
हमी नाही…!

कुणालाही शब्द देतांना जर तो पाळता येत असेल तरच द्या. कुणालाही

खोट्या आशेला लावू नका. जर आशा धरून ती जर पूर्ण झाली नाही…

तर त्या वेदना फार कष्टदायक असतात… हे नेहमी लक्षात ठेवा.

एकदा एका रक्त गोठवून टाकणाऱ्या कडाक्याच्या थंडीच्या रात्री एक

खूप श्रीमंत माणसाला त्याच्या घरच्या रस्त्यावर एक गरीब म्हातारा

व्यक्ती भेटला.

त्या म्हाताऱ्या माणसाला श्रीमंत माणसाने विचारले… बाबातुम्हाला बाहेर 

थंडी वाटत नाही का? तूम्ही तर थंडीचे साधे स्वेटरही घातलेले नाही आहे…?

त्यावर तो गरीब म्हातारा म्हणाला… साहेब माझ्याकडे गरम स्वेटर नाही

आहे. पण मला या थंडीची सवय आहे.

श्रीमंत माणूस म्हणाला… ठीक आहे… आता मी घरी जातो आणि

तुमच्यासाठी घरुन एक चांगले गरम स्वेटर घेऊन येतो.

 आता आपल्याला थंडीपासून संरक्षण देणारे स्वेटर मिळणार या विचाराने तो

गरीब म्हातारा खूप आनंदित झाला आणि म्हणाला की साहेब खूप उपकार 

होतील आपले. श्रीमंत माणूस घरी गेल्यावर काही तरी दुसऱ्या कामात

लागला आणि स्वेटरचे तो विसरून गेला.

 दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्याला त्या गरीब म्हातार्‍याची आठवण झाली…

तसाच तो स्वेटर घेऊन गरीब म्हातारा रात्री ज्या ठिकाणी भेटला होता

तिथे गेला. परंतु तो म्हातारा जीवघेण्या थंडीने कडकडून मरण पावला होता.

 श्रीमंत माणसाला त्याच्या शवाजवळ एक कागज दिसले. त्याने ती कागज

उचलून त्यावर लिहलेले शब्द वाचले… त्यात लिहिले होते…

साहेब माझ्याजवळजेव्हा गरम कपडेस्वेटर नव्हते माझ्याकडे

तेव्हा थंडीविरुद्ध लढण्याचे मानसिक शक्ती होती. परंतु साहेब जेव्हा 

तुम्ही मला एक गरम स्वेटर देण्याचे आश्वासन दिले तेव्हा आता माझी

थंडी पासुन संरक्षणासाठी एक छान गरम स्वेटर मिळणार या आशेने 

थंडी विरुद्ध लढण्याचीमाझी मानसिक शक्ती आता संपली आहे.

तात्पर्य:-

जर एखाद्याला आपण दिलेला शब्द… आश्वासन… वचन… पाळू शकत नाही…

तर ते देऊ नका. जरी दिलेला शब्द आपल्यासाठी महत्वाचा नसला

तरी तो दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीसाठी बरेच काही असू शकतो…!

Marathi Suvichar With Images | सुंदर विचार
Good Thoughts In Marathi

Good Thought In Marathi - आश्वासन - सुंदर विचार - Suvichar-आयुष्य
Good Thought In Marathi – आश्वासन – सुंदर विचार – Suvichar

आयुष्य हे गुलाबाच्या
फुलासारखे असावे
कुस्करनाऱ्याला ही
त्याने सुगंधच द्यावे.

Good Thought In Marathi - आश्वासन - सुंदर विचार - Suvichar-जगणे-सुंदर-वाटते

हाताला न लागणाऱ्या
स्वप्नांच्या मागेही
कधी तरी धावून पहावे…
जगणे अजूनही सुंदर वाटते.

Good Thought In Marathi - आश्वासन - सुंदर विचार - Suvichar-मैत्री

जर ताकात लोणी आहे तर चालेल
परंतु लोण्यात ताक नसावें.
जर कोळश्यात हिरा आहे तर चालेल
परंतु हिऱ्यात कोळसा नसावा.
जर पाण्यात बोट आहे तर चालेल
परंतु बोटीत पाणी नसावें.
त्याच प्रमाणे जर राजकारणात मैत्री
आहे तर चालेल परंतु मैत्रीत
राजकारण नसावे.

Good Thought In Marathi - आश्वासन - सुंदर विचार - Suvichar-भावना
Good Thought In Marathi – आश्वासन – सुंदर विचार – Suvichar

दिवश कितीही
त्रासदायक असले….
तरीही भावना अबाधित
ठेवाव्या लागतात.

Good Thought In Marathi - आश्वासन - सुंदर विचार - Suvichar-स्वभाव

चेहरा बघण्यापेक्षा
सदैव समोरच्याच्या
मनात उतरून बघावे.
कारण….सुदंरता हि
वयाच्या बरोबर् संपत जाते…
शेवट पर्यंत टिकतो
तो माणसाचा स्वभाव…!

Good Thought In Marathi - आश्वासन - सुंदर विचार - Suvichar-स्वभाव

प्रत्येक माणसामध्ये गुणवत्ता
आणि कमतरता दोन्हीही असतात.
अंतर फक्त इतकाच असतो…
जो पारखून घेतो त्याला गुणवत्ता
दिसते आणि जो तपासून बघतो
त्याला कमतरता दिसते.

Good Thought In Marathi - आश्वासन - सुंदर विचार - Suvichar
Good Thought In Marathi – आश्वासन – सुंदर विचार – Suvichar

आयुष्य जगत असतांना खरेतर
बसच्या वाहका सारखे
राहता आलें पाहिजे.
दरदिवशी वेगवेगळ्या
प्रवाशांची सोबत असते…
परंतु प्रत्यक्षात कुणीही
सोबत नाही आहे.
प्रवास रोजचाच आहे परंतु
आपल्याला प्रत्यक्षात कुठेही
जायचे नाही आहे.
ज्या बसमधून आपण प्रवास करतो…
ती ही आपली नाही आहे.
बॅगेत असलेले पैसेही आपले नाही आहेत.
काम संपल्यावर सगळे काही सुपूर्द
केले की झाले.

Good Thought In Marathi - आश्वासन - सुंदर विचार - Suvichar-वेळ

एक दिवस असा उगवेल की
तुम्हाला जीवनात जे काही
करायचे होते ते करण्यासाठी
वेळच उरणार नाही.
म्हणून जे काही करायचे ते
आत्ताच करा.

Good Thought In Marathi - आश्वासन - सुंदर विचार - Suvichar-भावना .

कुणाच्या बोलण्याच्या
किंवा लिहिण्याच्या शब्दात
चुका शोधू नका. कारण
त्या शब्दांपेक्षा त्याच्या
भावना अनमोल असतात.
शब्द ठरवता येतात.
भावना ठरवून येत नाहीत.

स्वप्न तर फुकटच असतात…..
फक्त त्यांचा पाठलाग
करीत असतांना
किंमत मोजावी लागते.

Good Thought In Marathi - आश्वासन - सुंदर विचार - Suvichar-भावना .

 

जर नाही बनता आले कुणाचे सूर्य
तर लहानसा काजवा तरी बनावे.
इतका उजेड पुरेसा असतो
अंधारातले शिखर गाठायला.

Good Thought In Marathi - आश्वासन - सुंदर विचार - Suvichar-भावना .
Good Thought In Marathi – आश्वासन – सुंदर विचार – Suvichar

प्रत्येक प्रयत्नांमध्ये
जिंकता तर येत नाही….
परंतु प्रत्येक प्रयत्नांमधून
लढण्याचे कौशल्य
नक्कीच शिकता येते.

Good Thought In Marathi - आश्वासन - सुंदर विचार - Suvichar-शिकता येते

प्रयत्न करूनही चुकलात तरी चालेल…
परंतु प्रयत्न करण्यास कधीही चुकु नये.
कारण हिंमत नाही तर किंमत नाही.
विरोधक नाहीत तर प्रगती ही नाही.
Good Thought In Marathi - आश्वासन - सुंदर विचार - Suvichar-प्रगती
Good Thought In Marathi – आश्वासन – सुंदर विचार – Suvichar
आपण तोंडाने काही गोष्टी
किती ही खोट्या बोललो…
तरी पण खरे काय आहे
हे आपलेच डोळे सांगून जातात.
Good Thought In Marathi - आश्वासन - सुंदर विचार - Suvichar-खोट्या
जेव्हा आपल्याला
सगळे काही संपले आहे
असे वाटते तीच वेळ खरी असते
नवीन काहीतरी सुरू होण्याची.
Good Thought In Marathi - आश्वासन - सुंदर विचार - Suvichar-खरी-वेळ
जसे थंड पाणी आणि गरम इस्त्री
कपड्यांवरच्या सुरकुत्या
मिटवून टाकतात. अगदी तसेच
शांत डोके आणि उबदार मन
जीवनातील चिंता मिटवतात.
Good Thought In Marathi - आश्वासन - सुंदर विचार - Suvichar-सुंदर-विचार
Good Thought In Marathi – आश्वासन – सुंदर विचार – Suvichar
जर दिव्याने दिवा लावत गेले तर
दिव्यांची एक दिपमाळ तयार होते.
जर फुलाला फुल जोडत गेले तर
फुलांचा एक हार तयार होतो. आणि
जर माणसाला माणूस जोडत गेले तर
माणुसकीचे एक सुंदर नाते तयार होते.

मित्रांनो जीवनात नाते खूप महत्त्वाचे असते….
समाजात वावरतांना प्रत्येक पावलांवर आपल्याला
एक नाते मिळते.

माणूस या जगात येताच नाते आपोआप बनतात.
जन्मतःच आई-वडील , काका – काकू , आजी – आजोबा
असे नाते मिळतात.

जस जसे आपण मोठे होतो तसतसे काही नवीन नाते जीवनात बनतात.
या पोस्टमध्ये आपण असेच काही नाते आणि त्यांचे थोडे महत्व बघूया.

कोणत्याही नात्याचे महत्व शब्दात मांडता येत नाही. तरीपण माझ्या वाचनात
आलेले काही नाते आणि त्यांचे महत्व तुमच्या सोबत शेयर करीत आहे
आणि मला विश्वास आहे हे तुम्हाला नक्कीच आवडेल.
आणि जीवनात नाते साभाळने किती गरजेचे आहे हे ही कळणार.
तर मग वाचायला सुरुवात करूया की…..
काय नाती असतात….!

।। आई- वडील ।।

सर्व काळातील सर्वश्रेष्ठ असे मानवीय नाते.
पंचमहाभूताच्या पलिकडचे सहावे महाभूते…. आपल्या घरचे जिवंत देव [ दैवत ]
तीर्थाचे सागर…. स्नेहाचे आगर…. आपल्या मुलामुलींसाठी स्वतःचे आयुष्य विसरणारी
त्यागाची मूर्ती…. आपण जन्माला येण्या आधीपासूनच आपल्यावर प्रेमाचे सिंचन करणारे.
प्रेम आणि काळजी घेणारे…. आपल्या सुखमय भविष्याची काळजी करणारे…
आमचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी स्वतःच्या स्वप्नांची होळी करणारे नाते म्हणजे आपले
आई – वडील

।। काका – काकू ।।

आई वडिलांच्या नंतर दुसरे नाते म्हणजे आई वडिलांचे धाकटे भाऊ
आणि सून आणि आमचे काका काकू. आई वडिलांच्या नंतर त्यांची
कमतरता न भासू देणारे प्रेमाचे सागर – सरिता. निर्मल प्रेम करणारे
काका – काकू

।। आजी – आजोबा ।।

वडिलांचे आई – बाबा आणि आई चे आई – बाबा म्हणजे आमचे आजी आजोबा.
आमची जीवन बाग फुलविणारे माळी. आम्हाला भरपूर लाड करणारे…
नेहमी आमची बाजू घेणारे… आमची चूक असतांनाही आमच्या बाजूने उभे
राहणारे…. आणि आमची चूक लक्षात आणून आम्हाला योग्य मार्ग दाखविणारे….
आपले बालपण आमच्यात बघणारी प्रेमाची मूर्ती….

।। बहिण ।।

बहिण….. आई ची सावली…. घरात उत्सव / सण साजरे करण्यात अग्रसर
आणि उत्सवाने / सण साजरा केल्याने आनंदी होणारी….. संपुर्ण कुटुंबात
प्रेमाचा… स्नेहाचा…. सुगंध पसरवणारी….. आयुष्यात कशीही परिस्थिती
आल्यावर आपल्या चांगुलपणाचा विचार करणारी आपली हितचिंतिका.
आपल्या सोबत भांडणारी पण आपल्यावर जिवापाड प्रेम करणारी….
म्हणजेच आपली लाडकी बहिण

।। भाऊ ।।

भाऊ…… आपल्या हिंमत देणारे हक्काचे व्यासपीठ…… आपली ताकद….
सामर्थ्य…. सुरक्षा…….यांचा निसर्गाने दिलेला एक नैसर्गिक आवरण.
आपल्या शक्तीचे कवच कुंडल. आपल्या आवाजातील मजबूतपणा.

।। गुरुजन [ गुरुजी ] ।।

गुरुजी…. आपल्या आयुष्याचे शिल्पकार….. आपल्या आयुष्याचा प्रकाश….
आपल्या आयुष्यातील अज्ञान दूर करून ज्ञानाचा प्रकाश पसरवून आपले
भवितव्य घडविणारे व्यक्ती.

।। सासू – सासरे ।।

सासू – सासरे म्आहणजे जणू आपले आई – वडील. जन्म न देताही
जीवनाच्या प्रत्येक पाऊलावर आईवडीलांची अनुभूती देणारी स्नेहाची
मूर्ती….
सासू – सासरे म्हणजे जणू आपल्या आईवडिलांची प्रतिरूपेच

।। आत्या – मामा ।।

आई – वडिलकी च्या नात्याची ओळख करुन देणारे सौजन्यमूर्ती म्हणजे
आत्या – मामा

।। मामा ।।

मामा म्हणजे मानवीय जीवनाचे एक मनोरम नाते….
जेव्हा दोन मा ( आई ) एकत्र येतात तेव्हा एक मामा तयार होतो
मा + मा = मामा… आपल्या लग्नाचा विधीवत साक्षीदार….!

।। मामी ।।

मामी म्हणजे आपल्या आयुष्यात आपल्या मान सन्मानाची प्रारंभ कर्ती
बालपणात [ बाल्यावस्थेत ] आपली आई सारखी सेवा करणारी….

।। दाजी ।।

दाजी म्हणजे आपल्या आदर भावाचे शिखर…. आपले आदर्श….
आपले जीवन दर्शक……

।। साडु ।।

साडू चे नाते म्हणजे…. जरी एकाच आईचे दूध नाही पिलेले नसलो
तरी पण चिरतरुण बंधुत्वाची आपुलकी निर्माण करणारे एक
अनोखे नाते.
वडिलाच्या संपत्तीत वाटा न मागणारा भाऊ.

।। मेहुणी ।।

आपले आयुष्य खेळकर करणारी प्रेम सरिता….. आपले सासरचे
वास्तव्य रमणीय करणारी एक हर्षवर्धिनी…

।। मावस भाऊ – बहीण ।।

बहीण भावाच्या नात्यातील आपुलकी…. ममतेचा बोनस….
बहीण भावाची उणीव भरुन काढणारे समर्थ पर्याय.

।। मेव्हणा भाऊ – बहीण ।।

नात्यात खेळकरपणा पेरणाऱ्या तिफणी…… थट्टा मस्करीतून आपुलकी….
प्रेमाचा…. आविष्कार करणारे जीवलग.

।। भाचे – भाची ।।

आपल्या संस्कृतीचे भान देणारे स्नेहाचे ताट…. आपल्या दानशूरपणाचे
शोभा वाढविणारे ठिकाण

।। पुत्र ।।

भविष्याचा प्रकाश…. अस्तित्वाचा अर्थ…. वंशाचा कुलदीपक….
कुटुंबाचा उध्दारक…. म्हातारपणाची काठी…. जीवनाचा आधार….
आपले बालपण ज्याच्यात बघतो तो…

।। मुलगी ।।

पहाटेचे देव… वात्सल्याचे विरजण…. ममतेत खोट नसणारी स्नेह नंदिनी…..
पवित्र प्रीतीच प्रेममय झुळूक…. मायेला वाळवी लागत नाही अशी वात्सल्यरुपा….
जिची माया कधीच शिळी होत नाही अशी अक्षय प्रेमज्योती.

।। नातवंडे ।।

दुधावरची साय…. जीवनाच्या उतारावरील रमणीय बगिचा….
शेवट पर्यंत आयुष्याची गोडी टिकवून ठेवणारे मधुघट….!

।। मित्र मैत्री ।।
भगवंताचे वरदान… रक्ताच्या नात्यालाही लाजविणारे चिरंतन नाते….
विश्वासाची आधारशीला…. स्वतःचेच प्रतिरुप.

।। शेजार धर्म ।।
मानवी मूल्यांचा तीव्र रूप…. आपल्या संस्कृतीचा संधीप्रकाश…..
आपल्या सौख्याचा आलेख टिपणारी स्पंदने….!

।। शिष्य ।।
आपल्या कर्तृत्वाचा कळस आणि आपल्या कौशल्याची किरणे…..

खरोखर माणूस नाते जपतो का…..?
जो नाते जपतो तोच खरा माणूस…
नात्यांना जोपासणारा माणूस जणू पिसारा फुलवलेला मोरच…..!
नाही का….?

मित्रांनो… नाते जपा….. नाते टिकवा……..!
माणुस म्हणुन जगुया……
आयुष्यातील हे क्षण पुन्हा मिळणार नाही……….!

Marathi Suvichar With Images | सुंदर विचार
Good Thoughts In Marathi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here